TEST DE EVALUARE A COMPETENȚELOR Limba şi literatura română Anul şcolar 2022-2023 – Clasa a IV-a

 

 • Din oficiu se acordă 10 puncte.
 • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.
 • Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

 

Citeşte textul:

                Pe vremea aceea, se afla un viteaz pe nume Greuceanu. Auzind şi el de făgăduinţa împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că numai îşi luă inima în dinţi, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu şi pe voinicia sa, şi plecă şi el la împărăție să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărăteşti îi ducea la împăratul ca să-i judece, pentru că fugiseră de la o bătălie ce o avusese împăratul acesta cu nişte dușmani ai lui. Ei erau trişti, bieţii oameni, dară Greuceanu îi mângâie cu nişte vorbe aşa de dulci, încât le mai veni niţică inimă, că era şi meşter la cuvânt Greuceanu nostru.

              El îşi puse nădejdea în întâmplarea aceasta şi îşi zise:„îmi voi încerca norocul. De voi izbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe aceşti oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez şi cu cealaltă treabă; iară de nu, sănătate bună! Mă voi duce de unde am venit. Asta să fie în norocul meu; niciodată nu strică cineva să facă o încercare.

            Şi astfel, poftorindu-şi unele ca acestea, aide, aide, ajunge la curtea împărătească.

 („ Greuceanu”, Petre Ispirescu)

 

PARTEA I                                                                                                                        (48 de puncte)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru,  pornind de la textul dat.

A.

 1. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 6 puncte

nă-dej- dea /  nă- de-jdea                                                               ni-cio-da-tă/ ni-ci- o -da-tă

 

 1. Alcătuiește câte o propoziție cu sensul opus al următoarelor cuvinte din text: aceea, viteaz, dulci 6 puncte

aceea- ………………………………………………………………………………………………………………………….

viteaz– ………………………………………………………………………………………………………………………….

dulci– ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Scrie la numărul plural următoarele cuvinte:                             6 puncte

întâmplarea – ………………………………………………………………………………………………………………..

împărătească– ……………………………………………………………………………………………………………….

curte – ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Menționează partea de vorbire a cuvintelor scrise îngroșat în text:  6 puncte                                                                                                                                  
 • făgăduinţa -……………………………………………………………………………………………………….
 • (ai) lui – ……………………………………………………………………………………………………………
 • voi încerca– ……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Citește cu atenție afirmația de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește DA. Dacă tu crezi că este falsă, încercuiește NU.   6 puncte                                        

DA / NU :   În enunțul:„ (…)şi plecă şi el la împăratul (…)”, cuvântul subliniat îndeplinește funcția sintactică de subiect.

DA / NU: În structura: „Pe drum se întâlni cu doi oameni(…)”, predicatul este „se întâlni”.

 

B.

 1. Scrie o idee principală a textului.     6 puncte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Povestește fragmentul în minim 5, maxim 8 rânduri / 50-80 de cuvinte. 6 puncte

                    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Transcrie, din textul dat, un cuvânt/ grup de cuvinte care indică timpul acțiunii și un cuvânt/ grup de cuvinte care indică locul acțiunii, precizându-le.                   6 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PARTEA a II-a                                                                                                   (30 de puncte)

  Redactează o compunere, de minim 80 de cuvinte, în care personajul principal să fie Greuceanu şi să treacă printr-o întâmplare din zilele noastre. Scrie un titlu sugestiv al compunerii tale.

 

Notă: Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (pentru respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie,  de exprimare și pentru respectarea limitelor de spaţiu indicate).