METODOLOGIE

Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a elevilor pentru constituirea claselor a V-a la Liceul Don Orione, Oradea

Cap. I. Înscrierea participanților

Art. 1. Pentru admiterea în clasa a V-a, candidații trebuie să susțină un concurs de selecție, numai în cazul în care numărul de candidați înscriși depășește numărul de locuri aprobat de I.S.M.B pentru aceste clase.

Art. 2. În cadrul Liceului Don Orione, Oradea, clasele a V-a vor funcționa cu 2 clase, cu un număr de 28 de elevi/clasă pentru anul școlar 2024-2025.

Art. 3. La acest concurs se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a, promoția 2023-2024, indiferent de domiciliu sau de instituția de învățământ frecventată anterior.

Cap. II. Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 4. Directorul liceului numește prin decizie internă: Comisia de organizare, Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de evaluare și Comisia de contestații.

Art. 5. a. Comisia de organizare și desfășurare a concursului de selecție este alcătuită din:

 • Președinte — directorul/un membru al CA
 • Secretar — secretarul liceului/informatician
 • Membri: una/două cadre didactice din Liceul Don Orione
 • Asistenți: cadre didactice din liceu, având alte specialități decât disciplinele de concurs.

b. Comisia de elaborare a subiectelor este alcătuită din:

 • Cadre didactice având specialitatea Limba și Literatura Română, Matematică, Limba engleză din cadrul Liceului Don Orione.

c. Comisia de evaluare este alcătuită din:

 • Cadrele didactice din catedra de Limba și Literatura Română a Liceului Don Orione
 • Cadrele didactice din cadrul catedrei de Matematică a Liceului Don Orione
 • Cadre didactice din cadrul catedrei/sau cu specializare de Limba engleză a Liceului Don Orione.

d. Comisia de contestații este alcătuită din:

 • Președinte — directorul adjunct/un membru al CA
 • Secretar — secretarul liceului
 • Membri: profesori de limba și literatura română, profesori de matematică din liceu, alții decât cei din Comisia de elaborare și evaluare a subiectelor.

e. Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de evaluare și Comisia de contestații își subordonează activitatea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului de selecție.

Art. 6. Nu pot avea calitatea de membru în nici una dintre comisiile mai sus menționate persoanele care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 7. Toți membrii comisiilor mai sus menționate semnează un acord de confidențialitate prin care se obligă să nu divulge informații cu caracter secret referitoare la subiectele de concurs.

Art. 8. Comisia de organizare și desfășurare are următoarele atribuții:

 1. Stabilește calendarul evaluării.
 2. Informează comunitatea privind evaluarea, prin afișare la avizierul școlii și prin postarea unui anunț pe site-ul liceului.
 3. Coordonează alegerea tematicii, bibliografiei și a variantelor de subiecte pentru concurs.
 4. Organizează și coordonează desfășurarea concursului.

Art. 9. Comisia de elaborare a subiectelor are următoarele atribuții:

 1. Selectează tematica și bibliografia pentru fiecare disciplină de concurs.
 2. Elaborează, cu o zi înainte de probele scrise, câte trei variante de subiecte pentru fiecare disciplină de concurs, însoțite de baremele de evaluare.
 3. Verifică corectitudinea și claritatea enunțurilor și a baremelor de evaluare și respectarea tematicii de concurs.
 4. Transmite membrilor Comisiei de organizare și desfășurare a concursului variantele elaborate, în dimineața zilei în care este programată proba scrisă.

Art. 10. Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

 1. Fiecare cadru didactic membru al comisiei preia pe baza unui proces-verbal lucrările scrise repartizate de către Comisia de organizare și desfășurare a concursului.
 2. Fiecare cadru didactic membru al comisiei de evaluare evaluează și notează fiecare lucrare independent de celălalt evaluator.
 3. Fiecare cadru didactic membru al comisiei elaborează borderouri individuale de notare în conformitate cu baremul.
 4. Fiecare cadru didactic membru al comisiei predă lucrările corectate împreună cu borderourile corespunzătoare, pe baza unui proces-verbal, Comisiei de organizare și desfășurare a concursului.

Art. 11. Disciplinele pentru concurs sunt Limba și literatura română, Matematică — probe scrise, și Limba engleză — probă orală (care nu poate fi contestată).

Art. 12. Concursul constă în două probe scrise, una la Limba și literatura română și una la Matematică, și o probă orală la Limba engleză.

Art. 13. În dimineața concursului, președintele Comisiei de organizare și desfășurare a concursului, în prezența membrilor Comisiei, alege prin tragere la sorți varianta de concurs.

Art. 14. Probele scrise durează 50 de minute pentru fiecare disciplină și se organizează în zile diferite. Proba orală se organizează în aceeași zi cu proba de Matematică, cu o pauză de 30 de minute între ele, timp în care candidaților nu le este permisă părăsirea incintei școlii.

Art. 15. Desfășurarea probelor scrise se va face cu respectarea următoarelor instrucțiuni:

 1. În fiecare sală de concurs, candidații vor fi supravegheați de minimum un profesor asistent de altă specialitate decât disciplina de concurs.
 2. Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordinea alfabetică, conform borderoului de sală.
 3. Profesorii asistenți verifică identitatea candidaților pe baza carnetului de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs, și explică candidaților modul de desfășurare a probei și modul de completare a datelor pe foaia tipizată.
 4. Fiecare candidat primește enunțurile subiectelor tipărite, ciorne și foi tipizate pentru redactarea lucrării pentru concurs.
 5. Redactarea rezolvării subiectelor se va face pe foaia tipizată, cu colțul conținând numele candidatului și școala de proveniență secretizat; rezolvările subiectelor pentru fiecare disciplină vor fi redactate pe foi separate pentru a putea fi distribuite evaluatorilor.
 6. Numai răspunsurile conținute pe foile tipizate vor fi evaluate pentru stabilirea punctajului.

Art. 16. Subiectele la Limba română și Matematică vor avea punctaj egal. La fiecare dintre subiecte se atribuie 90 puncte, conform baremului, și se acordă 10 puncte din oficiu. Diferența dintre punctajele celor doi evaluatori de aceeași specialitate nu poate fi mai mare de un punct.

Art. 17. Fiecare lucrare va avea o notă pentru subiectul de la Limba română, care este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori și o notă pentru subiectul de Matematică, care este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Proba orală de Limba engleză nu are un punctaj, ci doar un calificativ admis/respins.

Art. 18. Nota finală a concursului este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la subiectul de Limba română, respectiv de Matematică.

Art. 19. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a notelor finale de concurs, în limita locurilor aprobate, anual, de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în limita locurilor rămase libere după ocuparea cu elevii claselor a IV-a, ce provin din cadrul Liceului Don Orione, cu respectarea următoarelor condiții:

 • Nota la subiectul de Limba română să nu fie mai mică de 5;
 • Nota la subiectul de Matematică să nu fie mai mică de 5.

Dacă ultima notă finală de admitere este obținută de mai mulți candidați, aceștia vor fi ierarhizați în urma unui interviu realizat de către conducerea unității.

Art. 20. Eventualele cereri de recorectare a lucrărilor scrise se vor depune la secretariatul liceului, în perioada consemnată în graficul concursului. Cererile se pot referi la întreaga lucrare, sau la unul singur dintre subiecte. Lucrările nu se vor prezenta candidaților/părinților care formulează contestații decât după reevaluarea acestora de către Comisia de contestații.

Art. 21. Profesorii evaluatori din comisia de contestații vor reevalua lucrările pentru care s-a depus cerere de recorectare, pe baza baremului de corectare și notare. Dacă diferența dintre notele pe subiect/subiecte la corectura inițială și cea de la contestații este mai mică de 0,5 puncte, nota/notele inițiale acordate pe subiecte rămân nemodificate. Dacă diferența dintre notele pe subiect/subiecte la corectura inițială și cea de la contestații este egală sau mai mare cu 0,5 puncte, nota/notele acordate inițial se modifică, prin creștere sau descreștere, cu implicațiile corespunzătoare pentru situația în admitere. Notele stabilite de Comisia de contestații sunt definitive.

Art. 22. Candidații declarați admiși în clasa a V-a a Liceului „Don Orione” vor depune o cerere de înscriere la secretariatul liceului.