Metodologie de preînscriere/ înscriere a copiilor în clasa pregătitoare la Liceul ,,Don Orione” Oradea, an școlar 2024-2025

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.
Art.2 Conform legii, învăţământul primar este parte a învățământului obligatoriu. Art.3 Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de şcolarizare, la Liceul,,Don Orione (LDO), pentru clasa pregătitoare, în anul şcolar 2024-2025 este de 50, respectiv 2 clase (25 elevi / clasă). Art.4 Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, la LDO pentru anul şcolar 2024-2025, se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de către Comisia de înscriere a copiilor în învăţământul primar la LDO.

CAP. II. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
Art.5 (1) Se pot înscrie în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2024, inclusiv.
(2) Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. (3) Înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor menționați la alin. (2), se face daca exista avizul Grădiniței din care provin sau al C.J.R.A.E., care atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

CAP. III. INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE Art.6 Liceul,,Don Orione” va posta la avizier şi pe site-ul instituției informații referitoare la preînscrierea/înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, cât şi calendarul înscrierii.

CAP. IV. ETAPA DE PREÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE LA LICEUL „DON
ORIONE”
Art.7 Liceul,,Don Orione” (LDO) organizează etapa de preînscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024-2025, în perioada septembrie 2023 – decembrie 2023.
(1) Au prioritate la preînscriere preşcolarii din Grădinița,,Don Orione, copiii angajaților LDO, copiii care au frati/surori în LDO.(2) Preînscrierile pentru copiii cu prioritate se fac în perioada 11 septembrie 2023- 30 septembrie 2023 la Secretariatul LDO.
(3) Pe locurile rămase libere pot fi preînscriși candidați indiferent de apartenenţa la o circumscripție şcolară. Preînscrierea se va face exclusiv online, începând cu data de 02 octombrie 2023 şi până în data de 31 octombrie 2023.
(4) Pentru asigurarea transparenței, în momentul înscrierii, fiecare părinte primește un număr de ordine care indică numărul locului pe care a fost preînscris copilul.
(5) În cazul în care numărul cererilor este mai mare decât numărul de locuri, se vor avea în vedere criterii de departajare.
(6) Criteriile de departajare care se aplică în situația prevăzută la alineatul (5):
Copiii provin din Grădinița „Don Orione”, copiii au frati/surori în LDO, copii ai angajaților LDO, copiii cu probleme sociale grave;
Ordinea preînscrierii.
(7) În cazul în care, după preînscriere, mai rămân locuri libere, perioada de preînscriere poate fi prelungită.
Art.8 (1) Criteriile specifice de departajare menționate la art. 7, alin. (6), sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al LDO.
(2) Criteriile specifice de departajare aprobate se anunță public, la data menționată în calendarul
preînscrierii/înscrierii, prin afişare la sediul Liceului Don Orione.
(3) După această dată, modificarea criteriilor specifice de departajare sau adăugarea altor criterii este strict interzisă.
Art.9 (1) În etapa de preînscriere se realizează procesarea cererilor-tip de preînscriere de către Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar la LDO, la nivelul unității de învăţământ pe baza cererilor-tip de preînscriere
(2) Procesarea cererilor tip de preînscriere de face în ordine, respectând următoarele priorități: a) în prima fază sunt admiși candidații care provin din Grădinița,,Don Orione”, copiii care au frați/surori în LDO, copiii angajaților LDO, părinții acestora solicitând acest lucru prin cererea tip de preinscriere.
b) în a doua fază se procesează cererile de preînscriere ale părinților/ tutorilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care provin de la alte grădinițe, care au solicitat acest lucru exclusiv online, pe site-ul şcolii, www.ldo.ro, pe locurile rămase libere.
(3) Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul Comisiei de înscriere LDO prin aplicarea criteriilor de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de Administrație a LDO.
(4) Aplicarea criteriilor şi stabilirea listei copiilor declarați admişi în Liceul,,Don Orione”, respectiv a listei cererilor respinse, din lipsă de locuri, se fac în plenul comisiei şi se consemnează într- un proces-verbal, care rămâne la dosarul comisiei.

CAP. V. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE LA LICEUL „DON ORIONE”
Art.10 (1) Cererea-tip de înscriere se poate completa la Secretariatul LDO.
(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută în calendarul înscrierii aprobat prin Ordin de ministru, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte/tutore legal instituit/ reprezentant legal.
(3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se va face la sediul LDO, în prezenţa cel puțin a unui membru din Comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ.
(4) Validarea cererii-tip constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte/ tutore legal instituit/reprezentant legal, tipărirea, verificarea şi semnarea de către părinte/ tutore legal instituit/reprezentant legal a fişei tipărite. (5) În perioada prevăzută de calendarul înscrierii, Conducerea LDO asigură prezenţa unui număr suficient de persoane din Comisia de înscriere LDO şi stabileşte programul de lucru. Art.11 (1) Părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către Secretariatul LDO, pe baza documentelor originale.
(2) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2023 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (1) părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune inclusiv recomandarea de înscriere la clasa pregătitoare.
(3) Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie vor fi analizate şi soluționate de Comisia județeană, părinții/tutorii legal instituiti/împuterniciții legali ai copiilor aflați în situații excepționale și cei care depun cerere de amânare a înscrierii în învățământul primar vor fi orientați către psihologul şcolar LDO sau CJRAE Bihor în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului.
Art.12 (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învăţământ. (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat şi rămâne valabilă opțiunea deja asumată.
(3) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere tipărește fişa completată în aplicația informatică, în prezenţa părintelui.
(4) După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată şi semnată de părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal.
(5) În cazul existenţei unor erori în transcrierea datelor, părinţii/ tutorii legal instituiți/ reprezentanţii
legali o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi retipăreşte cerea-tip de înscriere corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal.

CAP. VI. COMISIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE LA LICEUL „DON ORIONE”
Art.13 (1) Comisia de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare la Liceul „Don Orione” (Comisia de înscriere LDO) este alcătuită din:
a) preşedinte directorul LDO;
b) secretar-secretarul LDO sau un cadru didactic;
c) membri două persoane salariate ale LDO din categoria personal didactic sau/şi didactic- auxiliar.
(2) Comisia de înscriere LDO are următoarele atribuţii:
a) asigură informarea părinților/tutorilor legal instituiți despre prevederile legale, procedurile și calendarul înscrierii;
b) asigură crearea bazei de date privitoare la candidații pentru înscrierea în clasa pregătitoare; c) verifică documentele depuse la preînscriere/înscriere, în prezenţa părinților/tutorilor legal instituiti/imputerniciților legali, validează cererile-tip de preinscriere/inscriere, cuprinzând datele personale şi, după caz, informația necesară pentru asigurarea departajarii candidaților;
d) răspunde de transcrierea corectă a datelor în cererile-tip de preinscriere/înscriere și verifică, impreună cu părintii/tutorii legal instituiți/împuterniciții legali corectitudinea informațiilor introduse în aplicația informatică și corectează greșelile sesizate;
e) stabilete/anuntă din timp criteriile de departajare specifice LDO, care se aplicå în situația în care există mai multe cereri decåt locuri rămase libere;
f) procesează pe baza informațiilor din cererile-tip de preinscriere/înscriere din documentele depuse de părintii/tutorii legal institui!i/împuterniciții legali, cererile de înscriere, admit sau resping cererile acestora prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și propune Consiliului de Administrație LDO, lista candidaților admiș spre validare;
h) asigură marcarea în aplicația informatică a cererilor-tip de înscriere admise în LDO;
i) asigură prezența permanentă, în perioada înscrierii, a unor membri ai Comisiei de înscriere LDO, care să ofere informații îi consiliere;
j) în termenul stabilit de prezenta metodologie, listele cuprinzånd numele și prenumele copiilor înmatriculăți la clasa pregătitoare;
k) elaborează și transmite ISJ Bihor raportul cu privire la desfăsurarea procesului de înscriere a copiilor în invătămăntul primar în termen de 5 zile de la încheierea ultimei etape de înscriere

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE
Art.14 Prezeotarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseșe conform legii.
Art
.15 Persoanele vinoyate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.
Art
.16 (l) în conformitate cu prevederile art.5 alin (l) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European îi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor informalii, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăseste perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele. (2) Raportat la prevederile art.5 din RGPD, în ipoteza în care listele referitoare la înscrierea copiilor în invătămåntul primar în anul Școlar 2024-2025 sunt publice pe pagina de internet LDO se vor lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul LDO în termen de cel mult 30 de zile de Ia finalizarea etapelor de înscriere.
Art
.17. La data întrării în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă.