CERERE DE PREÎNSCRIERE în clasa a IX-a liceu, învăţământ de zi
Vă rog să aprobaţi preînscrierea fiului meu / fiicei mele

în anul şcolar 2020-2021 la LICEUL „DON ORIONE” din ORADEA, în clasa a IX-a învăţământ de zi, specializarea:

ŞTIINŢE ALE NATURII – ENGLEZĂ INTENSIVTEHNICIAN MECATRONIST

Menţionez că fiul meu / fiica mea este înscris(ă) în prezent la

şi nu va împlini 18 ani până la data de 1 septembrie 2020 inclusiv.
Mă angajez să depun până la data care îmi va fi comunicată ulterior, dosarul personal al elevului care va conţine următoarele acte:
1. Certificat de naştere în copie;
2. Copii ale cărţilor de identitate - elev (dacă este cazul) şi părinţi;
3. Fişa de înscriere, eliberată de unitatea şcolară la care fiul / fiica mea a absolvit clasa a VIII-a (se depune în momentul primirii de la unitatea şcolară de provenienţă);
4. Foaia matricolă sau adeverinţă pentru clasele V-VIII cu calculul mediei generale (se poate depune după încheierea anului şcolar);
5. Fişa medicală.
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că fiul meu / fiica mea va fi declarat admis(ă) la Liceul „Don Orione” în limita locurilor disponibile.