Skip to content

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Prin date cu caracter personal se înțeleg următoarele: nume, prenume, domiciliu, CNP, date legate de starea de sănătate, imagini filmate/fotografiate în timpul activităţii.

Liceul „Don Orione” are obligația:

  1. de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în procedurile interne ale şcolii;
  2. de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
  3. de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în privinţa cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne sau prin regulamentul intern;
  4. de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu în regulamentul intern;
  5. de a respecta măsurile tehnice şi organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală;
  6. de a aduce la cunoștința părinţilor în cel mai scurt timp posibil orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
  7. Să participe la cursurile on line în modalitataea în care acestea sunt asigurate de către scoală.

 

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. a)-f) atrage răspunderea în conformitate cu prevederile regulamentului intern și ale legislaţiei în vigoare.

Salariaţii Liceului Don Orione au obligația de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează, pe termen nelimitat. Şcoala poate folosi adresa personală de e-mail şi numărul de telefon al părintelui ca mijloc de corespondenţă şi comunicare.