arrow
Obiectivul central al unităţii şcolare îl constituie asigurarea unui învăţământ modern, de calitate, care să răspundă cerinţelor societăţii actuale.

Prin întreaga noastră activitate, urmărim includerea în sistemul educaţional a tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent de caracteristicile individuale: deficienţe fizice, originea culturală sau socio – economică, limba maternă, originea etnică, provenienţa dintr-o zonă geografică defavorizată etc, oferindu-le şanse egale la educaţie prin sistemul specific orionin. Viziunea Liceului “Don Orione” Oradea este:
“Calitate, eficienţă şi interes pentru educaţie între orionini”.

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră pentru perioada 2013 – 2018 este să promovăm principiile unui management de calitate, sa realizăm un climat educaţional incluziv; să respectam principiul egalizării şanselor în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale.

O altă viziune a liceului este aceea de a performa un act didactic de calitate, centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din România şi din UE. Într-un cadru şcolar stimulativ, se vor desfăşura proiecte şi programe educaţionale / activităţi destinate tuturor elevilor interesaţi de formarea personală şi profesională, de educatia de-a lungul întregii vieţii, racordându-ne la exigenţele şcolii europene actuale.
Acţiunile noastre au menirea de a acoperi nevoile educaţionale de toate tipurile atât în ce priveşte populaţia de vârstă preşcolară (grădiniţă) şi şcolară, dar şi referitor la populaţia adultă (părinţi), care ne vor ajuta să ducem educaţia formală, informală şi non formală  la indici de calitate ridicaţi.

Deviza liceului, împrumutată de la patronul său spiritual, este „Să facem binele întotdeauna, răul niciodată, nimănui”. În spiritul acesteia, şcoala noastră îşi propune să formeze caractere, să asigure un cadru educaţional propice dialogului intercultural având ca principiu de bază unitatea prin diversitate. Astfel liceul nu face nici o diferenţiere bazată pe religie sau naţionalitate între elevi.
Un alt principiu urmărit în procesul educativ în liceul nostru este „Tinerii de astăzi sunt soarele sau furtuna societăţii noastre de mâine”. În funcţie de cum investim astăzi în tineri, ei pot să fie în viitor forţa care ridică sau distruge societatea românească, motiv pentru care s-a investit foarte mult în calitatea şi seriozitatea procesului de învăţământ.