arrow

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ/
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


AN ȘCOLAR 2016-2017


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legii nr.1/2011 şi OMEN.nr. 5115 din 15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și a Codului muncii.
Art. 2. Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (sală de sport, curte, alei de acces), pentru elevi, părinți, cadre didactice și tot personalul angajat al unității.Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
Art. 3. Regulamentul de ordine interioară nu permite diferențieri în funcție  de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.
Art.4.În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.
Art.5. Taxa de școlarizare se stabilește de Consiliul de Administrație.

• Pentru continuare descărcați documantrul.
pdf REGULAMENT (2)